Algemene voorwaarden van AD-label, gevestigd te Izegem. Versie geldig vanaf 16 januari 2012

 

Artikel 1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het volledige aanbod van AD-label.

AD-label heeft haar maatschappelijke zetel te 8870 Izegem, Odiel Spruyttestraat 32/2 en is ingeschreven in de kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) op naam van Anja D’Heedene onder het nummer 0842.688.587. Het BTW nummer van AD-label is BE-0842.688.587 . De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de website www.ad-label.be Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar. Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de betalingsvoorwaarden, de leveringsvoorwaarden en de algemene voorwaarden van AD-label akkoord gaat.

 

Artikel 2. Levering

De levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. AD-label heeft het recht om gedeeltelijke leveringen te verrichten. Aan leveringstermijnen kunnen geen rechten worden ontleend: geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding. Aan de leveringsplicht van AD-label zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door AD-label geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. De verzending van de bestelling is volledig op risico van de koper.

 

Artikel 3. Prijzen

De prijzen zijn deze zoals vermeld op de website op het ogenblik van de bestelling. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Alle prijzen op de website zijn in EURO en inclusief 21% BTW.

 

Artikel 4. Zichttermijn / herroepingsrecht

Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand, heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 kalenderdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan AD-label heeft teruggezonden, is de koop een feit. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt AD-label er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer te vergoeden.

 

Artikel 5. Overeenkomst

Een overeenkomst tussen AD-label en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door AD-label op haalbaarheid is beoordeeld. AD-label behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen te weigeren.

 

Artikel 6. Aansprakelijkheid en Garantie

AD-label garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouw­baarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld. AD-label is niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken. Indien klachten van de afnemer door AD-label gegrond worden bevonden, zal AD-label naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van AD-label zich beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van AD-label voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst, schade ontstaan aan andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten.

 

Artikel 7. Afbeeldingen

Alle afbeeldingen, foto's, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, enz. op de website van AD-label gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Kleuren kunnen in bepaalde mate afwijken van de werkelijkheid.

 

Artikel 8. Betaling

De levering vindt pas plaats na ontvangst van het factuurbedrag. Wanneer de betaling binnen de 14 dagen niet ontvangen werd worden de contractvoorwaarden opnieuw besproken.

 

Artikel 9. Gegevensbeheer

Indien u een bestelling plaatst, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van AD-label. De geregistreerde gegevens zijn niet overdraagbaar of in te zien door derden zonder uw toestemming, behalve wanneer AD-label hier wettelijk toe verplicht wordt.

 

Artikel 10. Overmacht

AD-label is niet aansprakelijk, indien haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak of omstandigheid die AD-label haar verplichtingen na te komen: storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden of wanprestaties van leveranciers en/of fabrikanten of van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, bezorging gelden uitdrukkelijk als overmacht.

AD-label behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is AD-label gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. Indien AD-label bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

 

Artikel 11. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing.

In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk bevoegd.